Produkty

SPRZ?T STOMIJNY

Sprz?t stomijny jest to sprz?t s??u???cy chorym w przypadkach chorób przewodu pokarmowego,kiedy w czasie zabiegu operacyjnego lekarz wy??ania stomi? czyli sztuczny odbyt.W zale??no??ci od rodzaju stomii wydajemy bezp??atnie sprz?t do wysoko??ci limitu ustalonego przez NFZ / kolostomia-300 z??/m-c , ileostomia-400 z??/m-c , urostomia-480 z??/m-c /.Posiadamy w sprzeda??y sprz?t jednocz???ciowy jak i te?? dwucz???ciowy.W ci?g??ej sprzeda??y mamy sprz?t Convatecu,Coloplastu i Dansaca.

Sprz?t jednocz???ciowy:

  • woreczki kolostomijne ró??nych rodzajów samoprzylepne do cia??a,które pacjent wymienia sobie samodzielnie 2x na dob? lub dora??nie
  • woreczki ileostomijne,które mo??na opró??nia? kilkakrotnie w ci?gu doby,a zmienia? w razie potrzeby
  • woreczki urostomijne

Sprz?t dwucz???ciowy:

  • sk??ada si? z p??ytki naklejanej na cia??o 1x na kilka dni i woreczka wymiennego do???czonego do p??ytki-otwartego lub zamkni?tego

Oprócz w/w sprz?tu posiadamy w sprzeda??y tak??e kosmetyki potrzebne przy piel?gnacji stomii:pasty goj?ce,pasty uszczeniaj?ce,kremy ochronne,chusteczki zmywaj?ce i ochraniaj?ce,lotiony i zestawy do irygacji.

Warto pami?ta?,??e kosmetyki stomijne mog? by? wydawane w ramach przyznanego limitu przez NFZ.

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane